2 thủ tục hành chính về ATTP áp dụng cơ chế một cửa

2 thủ tục hành chính về ATTP áp dụng cơ chế một cửa

Ngày 25/10/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5026/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

Theo đó, 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm của Bộ Y tế gồm: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

Theo nội dung Quyết định:

Các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế chỉ định hoặc giao nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường.

Thời gian thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia: từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đối với 2 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế

Từ ngày 1/1/2020, áp dụng chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường.

Như vậy, theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên Cơ chế một cửa quốc gia (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Y tế có 24 thủ tục hành chính.

thủ tục hành chinh về an toàn thực phẩm

Trước đó, Bộ Y tế đã thực hiện triển khai thí điểm 10 thủ tục hành chính (trong đó có 2 thủ tục hành chính mới nêu trên). Vậy từ nay đến hết 2019, Bộ Y tế còn phải tiếp tục triển khai 14 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo kế hoạch.

Đến nay, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện được 18 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Nếu thêm 2 thủ tục hành chính mới trên được áp dụng vào ngày 01/01/2020 thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Y tế sẽ là 20 thủ tục hành chính.

Còn trên cả nước, tính đến ngày 1/10/2019, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối với 184 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia;  xử lý hơn 2,5 triệu bộ hồ sơ của hơn 33 nghìn doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Bài cũ hơn