[Chuyển động 24h] Lễ phát động Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Mô tả

Lễ phát động Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"