MS 42 - Tác giả Hoàng Văn
Bếp ăn tập thể tại nhà máy sản xuất