[ATTP 2019] Trao biểu trưng "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm"

Mô tả